Синтаксис і пунктуація  

- Синтаксис, його функції

- Пунктуація: роль і значення

Синтаксична словоформа:

- Поняття про словоформи

- Відмінкові синтаксичні словоформи іменників

- Прийменникові синтаксичні словоформи іменників

- Синтаксичні словоформи дієслів

Словосполучення

- Загальне поняття про словосполучення

- Сурядні словосполучення

- Підрядні словосполучення

- Способи підрядного зв'язку в словосполученнях

- Побудова і вживання словосполучень

Речення:

- Речення, його основні ознаки

- Види речень і розділові знаки в кінці їх

- Складові частини речення

- Синтаксичний центр у реченні

Просте речення:

Головні члени речення

- Підмет

- Присудок

- Простий дієслівний присудок

- Складений дієслівний присудок

- Складений іменний присудок

- Складні присудки

Двоскладні і односкладні речення:

- Двоскладні речення

- Узгодження присудка з підметом

- Тире між групою підмета і групою присудка

- Односкладні речення 

- Односкладні особові речення

- Односкладні безособові речення

- Називні речення

- Слова-речення

Другорядні члени:

- Додаток

- Означення

- Прикладка

- Обставини

Оформлення простих речень:

- Порядок слів у реченні

- Повні і неповні речення

- Незакінчені речення

Ускладнене просте речення:

- Поняття про ускладнення

Однорідні члени речення:

- Поняття про однорідні члени речення

- Розділові знаки між однорідними членами речення

- Узагальнювальні слова і розділові знаки при них

- Особливості вживання однорідних членів

Відокремлені члени речення:

- Поняття про відокремлені члени речення

- Відокремлені уточнювальні члени речення

- Відокремлення додатків

- Відокремлення узгоджених означень

- Відокремлення неузгоджених означень

- Відокремлення прикладок

- Відокремлення обставин

Внесення:

- Поняття про внесення

- Звертання

- Вставні слова і речення

- Вставлені слова і речення

Складне речення:

Загальні відомості:

- Складне речення, його різновиди

- Особливості побудови складних речень

- Складносурядне речення

- Розділові знаки в складносурядному реченні

Складнопідрядні речення:

- Будова складнопідрядних речень

- Види підрядних речень

- Складнопідрядні речення з підрядними підметовими і додатковими

- Складнопідрядні речення з підрядними присудковими і означальними

Обставинні підрядні речення:

- Складнопідрядні речення підрядними способу дії, міри і ступеня

- Складнопідрядні речення з підрядними місця

- Складнопідрядні речення з підрядними часу

- Складнопідрядні речення з підрядними умови

- Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

- Складнопідрядні речення з підрядними причини

- Складнопідрядні речення з підрядними мети

- Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і приєднувальними

- Порівняльний зворот

- Складнопідрядні речення з кількома підрядними

- Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Інші складні речення:

- Складне безсполучникове речення

- Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

- Складні синтаксичні конструкції

- Період

Чуже мовлення:

- Поняття про пряму мову й слова автора

- Розділові знаки при прямій мові і словах автора

- Заміна прямої мови непрямою

- Інші способи передавання чужого мовлення

- Цитати

Синтаксична єдність і абзац:

- Синтаксична єдність і її будова

- Засоби зв'язку між частинами синтаксичної єдності

- Абзац

    Повернутися

Rambler's Top100